Kasutustingimused

Tooriistapood24 KASUTAJALEPINGU TINGIMUSED 
 
Registreerudes internetilehekülje www.tooriistapood24 kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused), nõustud Tingimustega ning kohustud Tingimusi täitma alljärgnevas:
 
1.1. Tingimused kehtivad kõikide interneti lehekülje www.tooriistapood24 (edaspidi Lehekülg) kasutajaks registreerinud isikute (edaspidi Klient) ja Lehekülje omaniku Temera OÜ vahel Leheküljel olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Tooriistapood24 OÜ, edaspidi Tooriistapood24 kontaktandmed on järgmised:
1.2.1 registreeritud äriregistris registrikoodi 11488921 all;
1.2.2 aadress Keskuse 14-34, Tallinn;
1.2.3 e-posti aadress: info@tooriistapood24.ee.
1.3. Tingimuste p-s 1.1. nimetatud teenuste (edaspidi Teenused) all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, Kliendile võimaluse andmist asjade/teenuste rendile pakkumiseks, samuti muid Leheküljel pakutavaid teenuseid.
1.4. Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja Tooriistapood24 vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Lehekülje hinnakiri (edaspidi Hinnakiri) vastava Teenuse kasutamise kohta, Leheküljel olevad Teenuse täpsemad tingimused ja väljakujunenud head tavad.
1.5. Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust.
 
Teenuse üldtingimused
2.1. Tooriistapood24 pakub Klientidele välja virtuaalse koha, s.o. Lehekülje, kus Kliendid võivad teha ettepanekuid asjade/teenuste rendiks ning kasutada muid Teenuseid.
2.2. Rendilepingud sõlmivad Kliendid omavahel ilma Tooriistapood24 sekkumiseta/ vahenduseta ning Kliendid vastutavad omavahel sõlmitud rendiilepingute täitmise eest.
2.3. Tooriistapood24 ei vastuta Lehekülje kaudu ostetavate/müüdavate asjade/teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest.
2.4. Tooriistapood24 ei vastuta Kliendi poolt Leheküljel avaldatava informatsiooni tõelevastavuse ja/või seaduslikkuse eest.
2.5. Tooriistapood24 ei vastuta Kliendi ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.
2.6. Tooriistapood24 ei osale ise (ei agendina, maaklerina, komisjonärina, esindajana ega muul viisil) reaalsetes müügi- ja muudes tehingutes, mis tehakse Leheküljel tehtud pakkumiste tulemusel Klientide vahel. Tooriistapood24 ei ole Kliendi agent, maakler, esindaja, komisjonär vms.
2.7. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja Tooriistapood24 vahel toimub elektroonilises vormis Tingimustes või Leheküljel sätestatud kontaktandmetel, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.
2.8. Lehekülg ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad Tooriistapood24-le. Leheküljele asjade/teenuste kohta autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab Klient Tooriistapood24-le tasuta üle nende teoste osas kehtivad autori varalised õigused. Tooriistapood24-le kuulub ainuõigus Kliendi poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse või edastada üldsusele.
 
Kliendi õigused ja kohustused
3.1. Klient kohustub:
3.1.1. esitama Lehekülje kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;
3.1.2. mitte kasutama Lehekülge ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks;
3.1.3. esitama Lehekülje kasutamisel täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid pakutavate asjade/teenuste osas (s.o vastava asja/teenuse seisundit adekvaatselt peegeldavaid andmeid);
3.1.4. asjade/teenuste rendiks pakkumisel väljendama hinnas jm infos asja/teenuse tegelikku majanduslikult põhjendatud sisu ja väärtust. Rendipakkumises väljakujunenud lõpphinnale lisaks võib asja/teenuse pakkuja nõuda ostjalt/tellijalt ainult saatmiskulude hüvitamist mõistlikus suuruses;
3.1.5. tagama et, Lehekülje kasutamisel Kliendi poolt edastatud andmed (sh elektroonilised andmed, s.o failid, programmid, elektronposti saadetised jne, edaspidi Kliendi Informatsioon):
3.1.5.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;
3.1.5.2. ei riku kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi;
3.1.5.3. ei ole vastuolus seaduste ja muude õigusaktidega (sh tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste eksporti/importi reguleerivate õigusaktidega);
3.1.5.4. ei ole vastuolus heade kommetega;
3.1.5.5. ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Lehekülje normaalset kasutamist ja/või mis võivad Lehekülje kasutamise tulemusena salvestuda Kliendi arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;
3.1.6. rentima renditavat asja/teenust pakkumise tegijale, kui Klient on eelnevalt kinnitanud rentimise toimumise võimalikkusest;
3.1.7. mitte moodustama andmebaase/ nimekirju Lehekülje kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;
3.1.8. mitte esitama nõudmisi Tooriistapood24 vastu, v.a nõudmised, mis tulenevad otseselt Tingimustest;
3.1.9. hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel;
3.1.10. koheselt elektronposti teel informeerima Tooriistapood24-d kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega;
3.1.11. koheselt elektronposti teel informeerima Tooriistapood24 Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.
3.1.11. Klient kohustub rendipakkumise kirjelduses ja küsimustes-vastustes mitte avaldama oma isiklikke kontaktandmeid. Tooriistapood24 võib kontaktandmete avaldamist tõlgendada kui soovi realiseerida või osta asi/teenus väljaspool Lehekülje süsteemi.
3.1.12. Klient on kohustatud aktsepteerima sõlmitavate müügi- jt lepingute täitmisel Tooriistapood24 deposiidi kasutamist, kui teine lepingupool seda soovib.
3.2. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et ta:
3.2.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Leheküljel võimaldatud tehinguid;
3.2.2. on teadlik, et vastavad rendilepingud sõlmivad Kliendid ilma Tooriistapood24 sekkumiseta ja vahenduseta ning Kliendid vastutavad täies ulatuses ise selliste lepingute täitmise eest;
3.2.3. on teadlik, et rendipakkumise tegemine toob kaasa siduva rendi kohustuse/lepingu ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Klient kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;
3.2.4. on teadlik asjaolust, et Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Klient ning et Tooriistapood24-l ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) Lehekülje kasutaja isikut.
3.2.5. on teadlik ja nõustub sellega, Tooriistapood24-l on õigus teostada Kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja Tingimuste punktile 5.
3.3. Peale edukat renditehingut on Kliendil kohustus tasuda kõik Hinnakirjast tulenevad tasud Tooriistapood24-le sõltumata sellest, kas tehing ostjaga toimus reaalselt või kas tehingu hind muutus esmase pakkumusega võrreldes. Kui pretensiooni käigus tuvastatakse tehingu toimumata jäämine ostjast tulenevatel asjaoludel, siis tagastatakse rendile andjale komisjonitasu.
3.4. Klient kohustub tasuma kasutatud Teenuste eest kõik Hinnakirjajärgsed maksed Tooriistapood24-le arveldusarvele 7 päeva jooksul Tooriistapood24 poolt elektroonilise arve esitamisest.
3.5. Tähtaegselt tasumata arvetelt on Tooriistapood24-l õigus nõuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved võib Lehekülje omanik edastada 1 kuu jooksul pärast arve väljastamist võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso), kusjuures Klient kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.
 
Tooriistapood24 õigused ja kohustused
4.1. Tooriistapood24 on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust, sh muutma Leheküljel Kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgema rendipakkumise või Kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient:
4.1.1. rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi;
4.1.2. on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;
4.1.3. teadlikult ja tahtlikult levitab Tooriistapood24 lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt.
4.2. Tooriistapood24 on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust, sh jälgima Lehekülje kasutajate poolt tehtavaid pakkumisi. Tooriistapood24 võib teostada uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.
4.3. Tooriistapood24 on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt Kliendi poolt tehtud rendipakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.
4.4. Tooriistapood24 on igal ajal õigustatud tegema Lehekülje parema kasutamise huvides Lehekülje piires andmete ümberpaigutusi Lehekülje kasutajate poolt sisestatud ostu/müügi pakkumiste osas, muutmata sealjuures selliste pakkumiste sisu.
4.5. Kui Klient on saanud teiselt Kliendilt kaks negatiivset kommentaari, on Tooriistapood24-l õigus sulgeda Kliendi konto pakkumiste tegemiseks. Kui Klient saab teiselt Kliendilt kolmanda negatiivse kommentaari, sulgeb Tooriistapood24 Kliendi konto kuueks kuuks. Konto sulgemine toimub automaatselt. Kliendil on õigus otsuse vastu protestida, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile info@tooriistapood24.ee. Tooriistapood24 otsus on lõplik.
4.6. Tooriistapood24-l on õigus nõuda Kliendilt Teenuse kasutamise eest tasu vastavalt Hinnakirjale. Tasu nõudmiseks esitab Tooriistapood24 Kliendile elektroonilise arve. Kliendi nõudmisel esitab Tooriistapood24 Kliendile arve ka lihtkirjalikus vormis.
4.7. Punktides 3.1.1. – 3.1.12. sätestatud Kliendi kohustuste rikkumise korral on Tooriistapood24-l õigus Kliendilt nõuda leppetrahvi, mille suurus on 20% tehingu lõpphinnast, minimaalselt aga 10 eurot. Lisaks peab Klient hüvitama teisele lepingupoolele pakkumisega seoses makstud tasud Tooriistapood24-lt tellitud teenuste eest, v.a komisjonitasu.
4.8. Tooriistapood24-l on õigus saata Kliendile personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on Kliendil õigus keelduda teatades sellest Tooriistapood24-le.
4.9. Tooriistapood24 osutab Klientide poolt sõlmitavate müügi- jt lepingute täitmiseks raha deponeerimise teenust.
 
Isikuandmete töötlemine
5.1 Andmeid, mida Tooriistapood24 on saanud füüsilisest isikust Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel, ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel (edaspidi Isikuandmed), on Tooriistapood24-l õigus töödelda Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.
5.2 Klient annab nõusoleku Tooriistapood24-le Kliendi Isikuandmete töötlemiseks Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
5.3 Tooriistapood24 kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
5.4 Tooriistapood24 kasutab Isikuandmeid Teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.
5.5 Tooriistapood24 ei anna Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud Tingimustes sätestatud juhtudel.
5.6 Tooriistapood24-l on õigus kasutada Isikuandmeid ise ja anda neid üle Tooriistapood24 poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada Teenuseid.
5.7 Tooriistapood24-l on õigus Tingimuste p-s 3.5 sätestatud juhul edastada Isikuandmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jmt).
5.8 Tooriistapood24-l ja eelmises Tingimuste punktis nimetatud isikul on Tingimuste p-s 3.5 sätestatud juhul õigus edastada Isikuandmed ka maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.
5.9 Tooriistapood24-l on õigus edastada Kliendi andmeid teisele rendipakkumise avanud Kliendile juhul, kui Klient on teinud nimetatud rendipakkumisele pakkumisi.
 
Tingimuste muutmine
6.1. Tooriistapood24 on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muutma ning täiendama.
6.2. Tooriistapood24 kohustub teavitama Klienti Tingimuste ja Hinnakirja muudatustest ja täiendustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu.
6.3. Tingimuste ja Hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Leheküljel.
6.4. Klient kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega Hinnakirjas ja/või Tingimustes Teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.
 
Lõppsätted
7.1. Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja Tooriistapood24 vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
7.2. Lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja Tooriistapood24 lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.
7.3. Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kliendi poolt ja kehtivad Kliendi ja Tooriistapood24 vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kliendil on õigus Tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on Kliendil igal ajal õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Tooriistapood24 ja teiste Klientide ees.

Kaubamärgid